Asbestikartoitus Helsinki - Turku - Tampere - ASBESTIKARTOITUS

Asbestikartoitus

 

Miksi pitää tehdä asbestikartoitus ?

Vuoden 2016 alusta asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.  

Asbestikartoitus lain mukaan:

 • Asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten rakennusurakoiden yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
 • Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.
 • Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
 • Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan

 

Asbestikartoitusraportti

Asbestikartoitusraportin tekee se taho joka suorittaa asbestikartoituksen. Asbestikartoitusraportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • Pivämäärä jolloin asbestikartoitus on tehty
 • Mistä kohteesta on kysymys (tarkka osoite)
 • Mitä remontteja tai purkuja ollaan suunnittelemassa
 • Mistä kohdista asbestinäytteet on otettu
 • Millä laitteella analyysit on tehty
 • Jos asbestia löytyi:
  • Mistä näytteestä asbestia löytyi
  • Miten paljon asbestia on (pinta ala)
  • Mikä asbesti on kyseessä
  • Mikä sen pölyävyys on ristilaskenta-asteikolla (1-5)
  • Ohje miten se pitää purkaa (yleensä vakiostandardien mukainen)

Asbestikartoitusraportti on se dokumentti jolla asbestipurkaja saa purkuluvan aluehallintovirastolta.


Mitä lupia tai sertifikaatteja asbestikartoitus vaatii ?

Ainoa virallinen sertifikaatti tai lupa on Aluehallintoviraston myöntämä asbestipurku työlupa. Tämän lisäksi moni mainostaa esim. VTT:n AHA sertifikaattia ja vaikka ne voivat olla hyviä olla niin ne ovat yksityisen tahon myöntämiä sertifikaatteja eikä niillä ole mitään virallista merkitystä.
 

 

 

 

 

Asbestikartoitus.pro | Espoo
Copyright © Asbestikartoitus.pro
posti@asbestikartoitus.pro